Spiritualiteit

Voor de gezondheid zijn spirituele behoeften een net zo belangrijk element als de fysieke organen die het lichaam vormen, zij kunnen de fysieke staat die wij allen observeren, onze geest en ons verstand beïnvloeden. Gezondheid is een balans tussen het lichaam, het verstand en de geest.

Daarom is het mogelijk met alle manieren van zorg en hulp, inclusief spiritualiteit, de holistische gezondheid van de persoon tot leven te wekken.

spiritueel hulp

Het behulpzaam zijn bij het vinden van de betekenis en de doel in het leven door de zorgbehoevende persoon. Het moed inspreken om je leven te kunnen doornemen.

Het behulpzaam zijn bij het ondersteunen van de geloofsbehoeften en het uitvoeren van de gebeden.

Het vormen van vertrouwen en het verhelpen van spiritueel ongemak, zorgen, twijfels en wanen. Het de persoon helpen om vanuit geduld dank te zeggen.

Het oog van het hart

Het oog van het hart wordt gebruikt in de betekenis van het oog van het immateriële. Dus niet alleen het vermogen van de mens de materiële wereld binnen te gaan maar ook de immateriële werelden. Dit is zowel een gift van God als ook een graad die afhangt van de inspanningen en het werken van de mens.

GOD de Almachtige heeft alles met een voorbestemming geschapen en de voorbestemming die hij heeft geschapen is foutloos. Alle voorvallen die men meemaakt, alle situaties waarvan men getuige is en ieder detail wordt met weldadigheid en wijsheid geschapen. Om deze weldadigheid en wijsheid te kunnen zien, moet men het feit dat alle details in de voorbestemming door GOD zijn bepaald ieder moment in gedachten houden, met het oog van de wijsheid naar de voorvallen kijken en de aanwijzingen goed evalueren.

ter infoGelovigen die met het oog van het hart kijken weten dat de mensen die in hun leven komen, het invloedrijke woord, een detail dat het geweten plaagt of een voorval dat als het kwaad wordt gezien, dat ieder van de tientallen voorvallen waarvan op het eerste moment niet te begrijpen is waarom men dat meemaakt,  gratiën zijn die GOD binnen de voorbestemming heeft geschapen. Om de weldaad hierin te kunnen zien luisteren zij naar de stem van hun geweten en denken en gedragen zich naar de morele waarden. Wat de beste houding is om ten opzicht van al deze voorvallen in te nemen is geduldig zijn. En het kunnen begrijpen van de universele taal die bestaat uit de belangrijkste gevoelens, emoties.

Wij zijn van mening dat er momenteel en altijd dit soort heilige mensen zijn. Maar dat  kan niet iedereen weten. Mensen met een open oog van het hart kunnen niet altijd alles zien. Zij kunnen alleen zien wat GOD hen toestaat te zien.

De Asceet

De asceet is hij die niet aan het wereldse denkt, de mensen verlaat naar GOD rent, GOD zelfs geen moment verlaat. Zelfs al lacht de asceet aan de buitenkant, van binnen is hij altijd droef, is hij voortdurend samen met GOD. De asceet weet dat achter alles GOD DE VERHEVENE is en dat niet iets kan wensen zonder dat hij het wenst. De asceet laat de redenen links liggen, hij kijkt naar degene die de redenen achter de redenen schept. De asceet verlangt er niet naar de hemel binnen te gaan, hij denkt niet aan het hiernamaals. Het verlangen van de asceet is GOD, zijn gedachte is GOD bereiken.

De asceet is als persoon enkel en alleen, niemand accepteert hem. Hij accepteert ook niemand. Hij houdt zich steeds met god bezig, hij heeft geen tijd om zich met het volk bezig te houden en met hen te praten, hij is zonder partner.  De asceet is iemand die zijn hart met GOD liquideert, hem met licht vult en wiens ogen geopend worden door het aanroepen van god. Daarom is het ascetisme niet iedereen gegeven, het is maar weinig mensen gegeven, hun aantallen lopen in de honderd. “MIJN GOD geeft ons goedheid in de wereld, ook in het hiernamaals en bescherm ons voor de marteling door het vuur…Amen”

De Heilige

Dit is een persoon die dicht bij GOD DE VERHEVENE staat en hem geliefd is. Zij vertonen niet alleen geen enkel gebrek in hun geloof maar ook hun aanbidding is onafgebroken. De lust tot profijt, egoïsme, haat, ambitie, zich misdragen tegen mensen, deze verlangens van de ziel zijn hen vreemd. Zij lachen altijd, zij voelen voor niemand in de wereld vijandschap, zij werken voor GOD, zij zwoegen voor Hem. Als zij rijkdommen bezitten, geven zij die uit op zijn Weg, zij willen hun wonderen niet tonen. Zij zijn vrijgevig. Zij zijn niet bang voor martelingen, zij zijn niet verdrietig bij het niet kunnen bereiken van voorspoed.

Zij zijn mensen die je aan  GOD DE VERHEVENE doen denken wanneer je ze ziet. Hun aangezicht is verlicht en zij bevinden zich op preekstoelen van licht.

ter info 3

De tekenen van de heilige bestaan uit drie:

  • De eerste; naarmate hij zich verheft, neemt zijn nederigheid en bescheidenheid toe.
  • De tweede; voor zover het binnen zijn vermogen ligt kent hij de wereld geen waarde toe.
  • De derde; Ondanks dat hij de mogelijkheid heeft om wraak te nemen, doet hij dat niet maar gedraagt zich humaan en redelijk.

De heiligen van GOD DE VERHEVENE worden beschermd zodat zij geen grote zonden begaan.

Leven

“In de naam van GOD, Rahman (de Barmhartige) Rahim (de Genadevolle). Ik heb geen ander doel dan mijn toevlucht te zoeken tot de bescherming van de Hoge en Grote GOD en steun te vragen aan zijn Hoge almacht. Er is geen ander die de kracht en de macht heeft. Ik steun op Hem, ik vertrouw op Hem.”

Er bestaat geen toeval
Het universum is geschapen met orde en regels. De natuur wordt met een precieze berekening groen. Op de grond, in de lucht, wat er ook is, alles is in beweging. Lees, in gebeden ligt de realiteit. Als toetssteen voor de gerechtigheid geven wij de voorkeur aan de Heer. Superioriteit ligt in devotie, niet in ras of in kleur. Geen onderdrukten, geen onderdrukkers, als wij een maatschappij wensen, laten wij dan in onze tijd tolerant leven.

Door met goederen in iemands levensonderhoud te voorzien, is de armen een plezier doen. Een snee brood dat je geeft, verovert harten. Laat hem zijn eer niet vergooien door hem hongerig te laten. Het de hand ophouden en bedelen past niet bij menselijkheid. In donkere hoekjes, alleen met zijn noodlot. In wanhoop, met tranen die uit de ogen stromen. Kijk en wees hen barmhartig, steek je hand naar hen uit, opdat zij vanuit hun hart zeggen, leef duizend jaar.

De mens
Waarom gaan zij steeds de verkeerde weg, de waarden die de mens tot mens maken. Hij die ons dit lichaam schonk, GOD, weet ook te nemen. Hij die dit niet weet maakt tenslotte zichzelf af. Niemand kan het einde weten, kan zeggen terwijl hij midden in de fouten zit, ik heb gelijk. Hij die GOD kent, gaat niet achter de zonden aan.

De mens die voor een tijdje op de wereld komt, als hij gelovig is kan hem de duivel niet misleiden. Want toen GOD de duivel een termijn gaf, had hij oneindig vertrouwen in de mens die hij had geschapen. Daarom zegt hij; `Wat voor zonden hij ook begaat, hij is mijn onderdaan. Laat hij veel om vergeving vragen, dan ben ik weer bij hem`. Altijd met de bijvoeglijke naamwoorden BARMHARTIGE en GENADEVOLLE. Kijk, hij staat voor je, mens, wees niet zonder hoop.

Feitelijk
Het einde van alles is feitelijk het begin van het einde. Dat is iets dat iedereen weet maar nooit over nadenkt. Er komt nooit een einde aan een dergelijke wanhoop, zij hebben als sinds mensenheugenis het zaad van onrust in ons midden geworpen. Iedereen wandelt zonder aan het einde te denken. Tijd moet het medicijn van alles zijn, men dient te kijken naar de acties die in het hiernamaals een voor een gedaan worden. Denk niet, het is vergeten, wanneer je de waarheid verneemt, wees dan vooral niet verdrietig.

Dankzegging
Je kreunt ach en wee, je weet niet hoe te danken. Er is niemand hulpelozer dan jij, denk dit vooral niet. Vraag jezelf eens af wat de Schepper jou heeft gegeven. Die tientallen geschenken van God, vind je die te weinig. Als je handen grijpen, je voeten lopen, als je ogen zien, dien je GOD te danken.

Wij zullen weerkeren
Hij die lief heeft, heeft zozeer lief gehad zonder iets terug te verwachten, hij die geeft heeft zo veel weggegeven, zonder iets terug te vragen. Hij heeft zo zijn best gedaan de Schepper, zonder ook maar iets over te slaan. Wij zijn geboren, leven en zullen sterven, op een dag zullen wij deze wereld verlaten. Wat geeft het dat je schatten bezit, wie heeft ooit wat meegenomen naar het hiernamaals, dat wij dat ook zullen doen. Hij heeft heengezonden en naar hem zullen wij weerkeren.